Udruženje za nutricionizam i dijetetiku "HRANOM DO ZDRAVLJA" je   udruženje  osnovano u svrhu ostvarivanja potreba društva na području razvoja zdravog životnog stila, prehrane i proizvodnje zdravstveno ispravne i nutritivno vrijedne hrane. Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

 • zalaganje za unapređenje zdravog životnog stila,
 • organizacija naučnih i stručnih skupova,
 • izdavačka djelatnost iz područja: nutricionizma i dijetetike,farmacije, prehrambene tehnologije i zdravstvene ekologije,
 • izrada strategija prehrane na državnom nivou i za različite populacijske grupe (predškolska  i školska djece, studenti, starije osobe, radnici, rudari i druge specifične populacijske grupe),
 • priprema, realizacija i izvođenje projekata vezanih za nutricionizam, dijetetiku, farmaciju , prehrambenu tehnologiju i zdravstvenu ekologiju,
 • izrada naučnih studija, tehnoloških i tehničkih idejnih rješenja iz oblasti nutricionizma, dijetetike, zdravstvene ekologije, farmacije, prehrambene tehnologije, poljoprivrede, industrije i medicine,
 • rad na promovisanju ideja i projekata koji doprinose primjeni međunarodnih standarda, preporuka i vodiča pravilne prehrane i životnog stila,
 • saradnja i razmjena iskustava sa drugim udruženjima u zemlji i inozemstvu,
 • pomoć pri organiziranju istraživanja relevantnih društvenih problema i prezentacija stavova o stanju života i zdravlja populacije u BiH,
 • organiziranje  seminara, javnih tribina, okruglih stolova i sl., 
 • pomoć pri organizovanju i obavljanju edukacija, treninga, usavršavanja i obuke ciljanih grupa populacije u BiH (predškolske djece, školske djece, studenata, starijih osoba, radnika, rudara i drugih specifičnih grupa populacije),
 • unapređivanje svijesti o pravilnoj prehrani kao i društvenog statusa kod mladih ljudi,
 • afirmacija i podsticanje razvoja kulture življenja, sporta i zdravstvene ekologije,
 • projekti usmjereni na zaštitu prava i unapređenje kvaliteta života i prehrane socijalno ugroženih kategorija, nacionalnih manjina, romske djece i djece sa posebnim potrebama,
 • provođenje projekata usmjerenih ka jačanju malog i srednjeg biznisa iz područja prehrambene tehnologije,
 • istraživanje i promocija zdravog načina života,
 • promocija prava i interesa i unapređenje kvaliteta života starih i iznemoglih lica - gerijatrijska prehrana,

Udruženje ostvaruje saradnju sa humantarnim i drugim nevladinim organizacijama u BiH, kao i nevladinim organizacijama iz EU i inozemstva, te ostalim organima i organizacijama na području cijele Bosne i Hercegovine.
Udruženje posebno sarađuje sa lokalnim udruženjima.

Powered by CuteNews